WIJZIGING WET Minnelijke Invordering van Schulden van de Consument

Link : www.dekamer.be : DOC 55 0267/004

Beste lezer,

Eind 2019 werd er, juist voor Kerstmis, een belangrijk voorstel tot wijzing van de Wet minnelijke invordering van schulden bij de consument aanvaard.

Niet enkel werd de titel veranderd in : Diverse bepalingen mbt de betaling van de factuur en tot wijziging van de wet van 20/12/2002 betreffende de invordering.

U leert hieruit dat niet enkel de wijze van invordering geregeld wordt door de Wet maar tevens werden er regels in het leven geroepen waaraan de betaling van de factuur moet voldoen.

Dit laatste betreft in de meeste gevallen uw eigen interne dienst. Vandaar dat het méér dan raadzaam is om uw actuele interne werkwijze, facturatie-& aanmaningsflow na te zien op conformiteit aan de nieuwe wettelijke regels die vanaf 1/4/2020 zullen gelden.

Wat blijft gelijk ?

Het betreft nog altijd de B2C relatie : dus betaling van facturen en invordering van openstaande schulden door een consument aan een onderneming.

Alvorens kosten te kùnnen aanrekenen voor laattijdige betaling, dienen deze in contractuele voorwaarden te zijn vervat waarvan de consument kennis heeft kùnnen nemen én die kosten moeten precies en gedetailleerd zijn weergegeven.

Strenge straffen voor u als onderneming maar ook voor de instantie die incasseert namens u in geval van overtreding van de wettelijke bepalingen.

Wat is nieuw ?

De wetgever heeft geopteerd voor een staffel om de schade te bepalen in geval van laattijdige betaling :

 • 40 euro wanneer de hoofdsom niet hoger is dan 400 euro;
 • 10% op de schijf van 400,01 - 5.000 euro;
 • 5% op de schijf van 5.000,01 - 10.000 euro;
 • 1% op de schijf van 10.000,01 - 200.000 euro;
 • 0,5% op de schijf vanaf 200.000,01 euro ; nooit hoger dan 6.650 €
 • en nooit méér dan de werkelijke kostprijs;
 • de kosten omvatten de kosten van derden betrokken bij de minnelijke invordering .
 • De aan te rekenen interesten bedragen maximaal de wettelijk interestvoet te vermeerderen met 10 procent.

Welke flow ?

De factuur dient binnen 7 werkdagen na factuur datum te worden verzonden.

Elke afspraak aangaande de factuur en de betaling ervan dient per brief of duurzame drager te worden bevestigd aan de consument. De consument moet toestemming geven voor verzending via duurzame drager.

Minstens 20 kalenderdagen dienen te verstrijken alvorens een kosteloze herinnering kan worden toegezonden; géén ingebrekestelling of andere daad van invordering kan worden gesteld zonder deze kosteloze herinneringsbrief.

Wat staat er minimaal in deze kosteloze herinneringsbrief ?

 • Naam, adres en KBO nummer van uw onderneming;
 • Contactgegevens alwaar de consument met vragen of betwistingen terecht kan;
 • Datum van betalingsherinnering;
 • Het verschuldigde bedrag;
 • Referenties van de openstaande factuur;
 • Termijn van betaling zonder bijkomende kosten - minimaal 10 kalenderdagen na uiterste verzenddatum van de kosteloze herinnering ;
 • Detail overzicht van de kosten die zullen worden aangerekend in geval van overschrijding van de betalingstermijn;
 • % van interesten en datum vanaf wanneer deze verschuldigd zijn;
 • Desgevallend de mogelijkheden voor een afbetalingsplan;
 • De verwijzing naar instanties tot wie de consument zich kan wenden voor schuldbemiddeling wanneer hij betalingsmoeilijkheden heeft;

De consument kan voor toekomstige facturen verzoeken om niet meer per post te ontvangen maar per duurzame drager (email met pdf bijvoorbeeld). U dient zich als onderneming hieraan "onverwijld" te houden. Het laatste opgegeven fysieke of elektronisch adres is leidend voor de betalingsherinnering en toekomstige facturen.

Er zijn nog specifieke bepalingen voor hen die huisbezoeken af (laten) leggen. Mocht u daaromtrent vragen hebben, neem dan even contact op.

Eenmaal u een factuur ter incasso heeft overgedragen aan een derde mag deze 3e geen verdere maatregelen nemen indien er aan u een afbetalingsregeling werd gevraagd waarover u nog geen beslissing heeft genomen.

Conclusie :

De bescherming van de consument nog gaat verder en werkt dieper in op uw facturatie-en betalingsproces dan voorheen. De bewijslast van correcte uitvoering van de facturatie, aanmanings- en invorderingsflow ligt bij u als ondernemer.

Een doordacht, snel en accuraat contact tussen onderneming en gespecialiseerde derde is dan ook van groot belang.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met ondergetekende.

Manon TARIS